Studia lekarskie.

Lekarz to jeden z najbardziej szanowanych zawodów. Każdemu z nas lekarze towarzyszą od chwili narodzin aż do ostatniego dnia życia. Lekarze dbają o nasze zdrowie, a gdy zachorujemy ratują leczą nas i niejednokrotnie ratują nam życie. Nic więc dziwnego w tym, że miliony ludzi na całym świecie marzy o zdobyciu zawodu lekarza. Jednak realizacje tego marzenia nie jest łatwa. Każdy kandydat do zawodu lekarza powinien posiadać określone predyspozycje i oczywiście skończyć studia lekarskie.
Przygotowania do studiów na medycynie należy rozpocząć już w pierwszej klasie szkoły średniej. Od wyboru fakultetów zależy wynik matury z przedmiotów, które brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia. Warto inwestować czas, wysiłek intelektualny a nawet pieniądze na dodatkowe zajęcia z biologii, chemii, fizyki. Na maturze te przedmioty należy zdawać na poziomie rozszerzonym. Jeśli kandydat na studia chce być słuchaczem najlepszych polskich uniwersytetów medycznych to musi uzyskać wysokie oceny rozszerzonej matury z biologii, matematyki, chemii, fizyki i języka obcego nowożytnego.
Do pokonywania trudów przez sześć lat nauki potrzeba dużo silnej woli, samozaparcia, uporu i ogromnej pracowitości. Studia lekarskie to wykłady i ćwiczenia od rana do popołudnia a potem wieczorne, codzienne zakuwanie setek stron ze skryptów dla studentów medycyny. Dziesiątki kolokwiów, prac kontrolnych, testów oraz egzaminów zajmują niemal cały czas. Przez pierwsze trzy – cztery lata nie ma mowy, żeby podjąć dodatkową pracę czy spędzać miło czas w klubach studenckich. Studia lekarskie są bardzo trudne i tylko wyjątkowo pracowici i zdyscyplinowani słuchacze mają szansę je ukończyć.
Podczas studiów zalicza się mnóstwo przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Najważniejsze z nich to:
– anatomia,
– chemia,
– biochemia,
– biologia medyczna z embriologią,
– fizjologia,
– diagnostyka,
– etyka medyczna,
– farmakologia,
– toksykologia,
– immunologia,
– wszystkie specjalizacje medyczne m.in. chirurgia, psychiatria, pediatria, ginekologia i położnictwo, medycyna rodzina, okulistyka, anestezjologia i intensywna terapia medyczna, dermatologia itd.
Ponadto w programie studiów są niekierunkowe obowiązkowe przedmioty typu lektorat języka nowożytnego, lektorat języka łacińskiego, wychowanie fizyczne, nauki społeczne.
Kierunki lekarskie są na kilkudziesięciu uczelniach medycznych w 23 ośrodkach akademickich. Większość uniwersytetów medycznych państwowych umożliwia swoim słuchaczom praktyki studenckie w klinikach działających przy uczelni. Wszyscy studenci medycyny oprócz praktycznych zajęć śródrocznych zobowiązani są odbywać co rok miesięczne praktyki zawodowe na kolejnych oddziałach szpitalnych.
Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł lekarza. Jest to tytuł zawodowy równoznaczny z tytułem magistra. Samo ukończenie studiów nie wystarcza do podjęcia zatrudnienia na etacie. Każdy absolwent kierunku lekarskiego musi odbyć tak zwany staż specjalizacyjny. Staż trwa kilka lat i kończy się egzaminem, po którym lekarz otrzymuje tytuł specjalisty z określonej dziedziny i może rozpocząć pracę jako specjalista w placówce służby zdrowia lub w prywatnej praktyce.
Każdy absolwent medycyny ma prawo podnieść poziom wykształcenia na studiach trzeciego stopnia, czyli studiach doktoranckich. Wprawdzie zwyczajowo do lekarzy zwracamy się używając określenia „doktorze”, to doktorem w rozumieniu tytułu naukowego lekarz zostaje dopiero po ukończeniu studiów trzeciego stopnia i obronie napisanej przez siebie rozprawy naukowej – pracy doktorskiej.
Studia lekarskie podyplomowe mogą być realizowane w formie niestacjonarnej. Studia podstawowe medyczne z zasady realizuje się jako studia dzienne czyli stacjonarne. Od kilku lat polskie uczelnie, również państwowe, stosują praktyki przyjmowania kandydatów na kierunek lekarski niestacjonarny. Nie są to oczywiście studia zaoczne w formie zjazdów co dwa tygodnie, a normalne studia dziennie, tylko mają inną nazwę no i należy za nie zapłacić. Opłaty za czesne na studiach lekarskich należą do najwyższych i wahają się od 13 do 27 tysięcy za semestr.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here